profile
en

Общи условия

Общи положения

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет страницата glamping-alliance.com. Тези условия обвързват всички потребители/клиенти. Използвайки Интернет страницата, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената заявка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на glamping-alliance.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. Местата за настаняване, които се намират на интернет страницата на glamping-alliance.com  не представляват правно обвързваща оферта.
4. ЕТ Тони К - Антон Кьосев, собственик на марката „glamping-alliance“ запазва правото си да променя и модифицира предлаганите места за резервация.
5. Договорните езици са български и английски, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с/без ДДС.

Начин на плащане

1.Избирате местото за настаняване къмпинг/ глемпинг/ мотел
2.Избирате колко възръстни и деца сте и датите на вашата резервация
3.Избирате съответните опции –електрозахранване, СПА, басейн, пералня, миялна машина, автомат за WC касети.
4.Правите регистрацията си съгласно закона за туризма.
5. Плащате през Интернет страницата glamping-alliance.com с дебитна/кредитна карта през системата на Борика.
6. Получавате на Е-мейла си QR код за достъп до местата, за които сте си платили услуга.

Рекламации

1.При технически проблеми за резервация и плащане, потърсете отговор чрез контактната форма.
2.При технически проблеми за функционалността на QR кода за достъп до платена вече услуга потърсете тел. рецепция +359 32 646 686 или IT поддръжка на тел.+359 8347338 от 08.00ч. до 20.00ч.
3.При неудовлетвореност от качеството на услугата и хигиената, ползвайте Контактната форма, e-mail manager@glamping-alliance.com или тел. +359 87  87 555 87.

Права и задължания на потебителя/клиента

1.Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското му име и парола.
2. Потребителят/клиентът е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
3. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата glamping-alliance.com.
4. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:
а) да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
б) да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
в) да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
г) да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави, както и Интернет етиката при ползване на предоставяните от glamping-alliance.com услуги;
д) да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
е) да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
ж) да не извършва злоумишлени действия;
з) да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез glamping-alliance.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
5. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, Е-мейл адрес за изпращане на QR код за достъп, да се регистрира съглано закона за туризма и да плати цената на стоката.
6.Да се запознае и съгласи с Общите условия за ползване на местата за настаняване и  Правилника за вътрешен ред.
7.Анулацията на резервация е безплатна до 24 часа преди датата на настаняване.  

Права и задължения на търговеца


1. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.
2. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез glamping-alliance.com.
3. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. 
4. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
5. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@tony-k.com. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
6. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦЪТ.
7. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. 

Лични данни

1. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че потребителя/клиента е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
2. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на потребителя/клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона. 
Изменения
ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на ТЪРГОВЕЦА: glamping-alliance.com. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени. 

Терминология


1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър.
2. Под “Поръчка” се разбира избраните услуги  и всички други атрибути свързани с начина на ползване и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
3. Интернет страницата glamping-alliance.com е собственост на ТЪРГОВЕЦА.
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.